כותרות אחרונות
Search

בנק יהב מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020.

 

 

 

בנק יהב מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020.

גידול של 15% ברווח הנקי ל – 41.6 מיליון ש"ח.

תשואה להון – 11.1%

 

 

שאול גלברד, מנכ"ל בנק יהב: " עיקר הרבעון הראשון של השנה התאפיין בהמשך מגמת הגידול בפעילות הבנק. הבנק ממשיך במגמת גיוס לקוחות חדשים והעמקת פעילות עם לקוחות קיימים. התקופה האתגרית של משבר הקורונה שחווה המשק, משפיעה על הבנק. הבנק הסתגל במהירות לתנאי השוק ולתנאי העבודה החדשים, כשכל המערכות ובראשן עובדי הבנק התגייסו לקחת חלק במאמץ, תוך מתן כל השירותים הנדרשים ללקוחות הבנק. שדרוג היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות בשנים האחרונות, שירת את היכולת להמשכיות עסקית מלאה לטובת לקוחות הבנק. הבנק ימשיך ביישום התוכנית האסטרטגית לביסוס בנק יהב כבנק קימעונאי מוביל."

 

שאול גלברד, מנכ"ל בנק יהב צילום: יח"צ בנק יהב

 

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020.

היקף המאזן של הבנק ליום 31 במארס 2020 הסתכם ב- 30,555.4 מיליון ש"ח, לעומת 26,351.1 מיליון ש"ח ביום 31 במארס 2019, גידול של כ- 16%. העלייה נובעת בעיקר מגידול במקורות הבנק לאור מימושי תיקי ניירות ערך ע"י לקוחות הבנק עקב ארוע הקורונה.

 

אשראי לציבור, נטו ליום 31 במארס 2020 הסתכם ב-10,734.5 מיליון ש"ח, לעומת 10,315.6 מיליון ש"ח ביום 31 במארס 2019, גידול של כ- 4%.

 

פיקדונות הציבור ליום 31 במארס 2020 הסתכמו ב- 26,672.4 מיליון ש"ח, לעומת 22,604.9 מיליון ש"ח ביום 31 במארס 2019, גידול של כ- 18%. העלייה נובעת בעיקר ממימוש תיקי ניירות ערך ע"י לקוחות הבנק עקב ארוע הקורונה.

 

הרווח הנקי של הבנק הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בסך של 41.6 מיליון ש"ח, לעומת 36.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ – 15%.

 

הכנסות ריבית, נטו הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 בסך של 189.8 מיליון ש"ח לעומת 179.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 6%. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהיקפי הפעילות במגזר השקלי.

 

הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 בסך של 10.5 מיליון ש"ח לעומת 8.7 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ- 21%. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהפרשה להפסדי אשראי הנובעת מעדכון מודל ההפרשה להתאמות איכותיות בגין גורמים סביבתיים, על רקע אירוע הקורונה.

 

הכנסות שאינן מריבית הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 בסך של 40.5 מיליון ש"ח לעומת 35.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 15%. העלייה נובעת בעיקר מגידול בפעילות לקוחות הבנק בשוק ההון על רקע אירוע הקורונה.

 

הוצאות תפעוליות ואחרות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 בסך של 156.6 מיליון ש"ח לעומת 151.5 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ- 3%.

 

ההון העצמי של הבנק ליום 31 במארס 2020 הסתכם ב– 1,603.6 מיליון ש"ח, לעומת 1,445.1 מיליון ש"ח ביום 31 במארס 2019, עלייה של כ- 11%, הנובעת בעיקר מעלייה ברווח השוטף.

 

תשואת הרווח הנקי להון העצמי ברבעון הראשון של שנת 2020 הגיעה ל- 11.1% לעומת 10.6% בתקופה מקבילה אשתקד.

 

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום 31 במארס 2020 עומד על 13.15% לעומת 13.36% ביום 31 במארס 2019.

 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון ליום 31 במארס 2020 עומד על 9.54% לעומת 9.46% ביום 31 במארס 2019.

 

בנק יהב פועל מזה 66 שנים, ומשרת את כלל ציבור השכירים במשק. הבנק נמצא בשליטת בנק מזרחי-טפחות בע"מ (50%) והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ (50%), שהיא בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה.

 

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

ליום 31 במארס 2020 – במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

31 במארס

שיעור

 

2020

2019

שינוי ב-%

מזומנים ופיקדונות בבנקים

17,282.7

14,118.7

22

ניירות ערך

2,107.7

1,524.4

38

אשראי לציבור, נטו

10,734.5

10,315.6

4

פיקדונות הציבור

26,672.4

22,604.9

18

הון עצמי

1,603.6

1,445.1

11

סך כל המאזן

30,555.4

26,351.1

16

שווי תיק ניירות ערך שבידי הציבור

9,441.2

11,886.8

(21)

 

רווח ורווחיות

 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 

31 במארס

שיעור

 

2020

2019

שינוי ב-%

הכנסות ריבית

194.0

186.2

4

הוצאות ריבית

4.2

6.6

(36)

הכנסות ריבית, נטו

189.8

179.6

6

הוצאות בגין הפסדי אשראי

10.5

8.7

21

הכנסות שאינן מריבית

40.5

35.2

15

הוצאות תפעוליות ואחרות

156.6

151.5

3

רווח נקי

41.6

36.3

15

תשואת הרווח הנקי להון העצמי

11.1%

10.6%

 

 

יחסים פיננסיים

 

31 במארס

 

2020          2019

באחוזים

אשראי לציבור לסך המאזן

35

39

פיקדונות הציבור לסך המאזן

87

86

הון עצמי לסך המאזן

5.2

5.5

יחס הוצאה להכנסה

68.0

70.5

יחס הון כולל לרכיבי סיכון

13.15

13.36