כותרות אחרונות
Search

גולף מציגה את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016: גידול בהכנסות הרבעון הרביעי תוך שיפור ניכר ברווחיות הגולמית והתפעולית.

גולף מציגה את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016: גידול בהכנסות הרבעון הרביעי תוך שיפור ניכר ברווחיות הגולמית והתפעולית.

 הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-8.2 מיליון ש"ח  (המהווה 3.6% מההכנסות) לעומת כ-0.7 מיליון ש"ח (המהווה 0.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מגיע ברובו מהרווח הגולמי. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-.2.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 0.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול במכירות הרבעון נובע מעיתוי חגי תשרי ומצמיחה  משמעותית במכירות האון ליין של הקבוצה שקוזז חלקית עקב סגירת פעילויות מפסידות.

 הקבוצה נמצאת בשלבי סגירה מתקדמים של הרשתות המפסידות בלו בירד ורשת ההנעלה מורטי וכן בשלבי סגירה של תתי הרשת מיס סלפרידג' ודורותי פרקינס. כמו כן,  החברה ממשיכה בפעילותה לסגירת חנויות מפסידות.

הושלמה העברת הניהול של שותפות גולף סקאל בספטמבר ולאחריה הושלמה רכישת חלקו של השותף ב"טופשופ" והחל מינואר 2017 השליטה הינה בבעלות ובניהול מלא של קבוצת גולף.   

פתיחת חנות דגל ייחודית לעדיקה בדיזינגוף סנטר בת"א במרץ הקרוב. 

ההפסד התפעולי השוטף הסתכם ב5.5 מיליון ₪ בשנת 2016, לעומת הפסד תפעולי של 3.9 מיליון ₪ בשנת 2015.

רביב ברוקמאייר מנכל קבוצת גולף – צילום יחצ

אפי רוזנהויז יו"ר הדירקטוריון ורביב ברוקמאייר, מנכ"ל קבוצת גולף: "אנו מברכים על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2016 ומציגים שיפור משמעותי ברווחיות הגולמית והתפעולית תוך שמירה על יציבות בהכנסות"……….."ברבעון הרביעי חווינו מגמות מקזזות; מחד נהנינו מעיתוי החגים ומגידול במכירות האון ליין, מאידך חווינו השפעה מקזזת עקב תהליכי סגירת הרשתות בלו בירד, מורטי, דורותי פרקינס ומיס ספלרידג' וסגירות חנויות מפסידות".

והוסיפו: "הליך סגירת חנויות ורשתות מאופיין בהוצאות חד פעמיות לצד קיטון בהכנסות, אך מאידך מביא בין היתר לשיפור ברווחיות התפעולית השוטפת ואנו מצפים כי ב-2017 גריעות הפעילויות והחנויות המפסידות תתרומנה לשיפור ברווחיות. במספרי ההשוואה של 2015 נכללו הכנסות של כ- 45 מיליון ש"ח בגין מכרזים אשר לא נמשכו בשנת 2016"………. "פעילות האון ליין ביצעה קפיצת מדרגה משמעותית ברבעון, הן מבחינת היקף הכנסות והן מבחינת שיפור הרווחיות"………….בגולף ממשיכים לעשות שימוש מושכל בפלטפורמה של האון ליין ולאחרונה הושק  את אתר גולף & קו אונליין – אתר ראשון מסוגו בארץ אשר שהינו בעל פוטנציאל רב.

 

ממשיכים אפי רוזנהויז יו"ר הדירקטוריון ורביב ברוקמאייר, מנכ"ל קבוצת גולף:"לאחרונה הושלמה רכישת חלקו של השותף ב"טופשופ". כעת משהחברה והמותג בבעלותנו ובניהולנו הבלעדי נוכל להוביל הן את סגירת תתי הרשתות ההפסדיות מיס ספלרידג' ודורותי פרקינס וכן לשפר את מיצובה וביצועיה של טופשופ. לשיפור הצפוי בטופשופ יתרום גם ההסכם המתוקן עליו חתמנו עם בעלי המותג ובו תנאי סחר משופרים"…………."הנהלת החברה פועלת במגוון דרכים על מנת לשפר את ביצועי הקבוצה. פירות ראשונים של פעולות אלה ניתן לראות ברבעון הרביעי בדגש על הרווחיות הגולמית והתפעולית. אנו מקווים כי מגמה זו תימשך בשנת 2017".

גולף אביב קיץ 2017 – צילום: דניאל קמינסקי

תמצית נתוני שנת 2016:

 • מכירות הקבוצה מתחילת השנה הסתכמו בכ-830.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-817.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 1.6% הנובע מהוספת פעילות כיתן טופשופ ועדיקה אשר קוזזו חלקית מסיום שני מכרזים בגולף סולו שהחברה בחרה שלא להתמודד בהם שוב

מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-393.6 מיליון ש"ח לעומת כ-405.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הירידה במכירות נבעה בעיקר מצמצום פעילות ברשתות הנסגרות בלו בירד ומורטי ומסיום שני המכרזים

מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-437.2 מיליון ש"ח לעומת כ-412.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6% הנובע בעיקר מהוספת פעילות עדיקה בקיזוז השפעת הפסקת המכרזים כאמור.

 • הרווח הגולמי הסתכם בכ-479.2 מיליון ש"ח (המהווה כ-57.7% מההכנסות), לעומת כ-474.4 מיליון ש"ח (המהווה כ-58.0% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 1.0%. השחיקה ברווחיות נבעה ברובה מגידול בהוצאה למלאי איטי אשר קוזזה בחלקה משיפור בתנאי הסחר.

 • ההפסד התפעולי השוטף (לפני הוצאות אחרות) הסתכם בכ-5.5 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-3.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד נובע בעיקר מהגידול בהוצאות למלאי איטי ובהוצאות מכירה. הוצאות המכירה גדלו בעיקר עקב הוספת פעילות טופשוט ועדיקה אשר קוזזו ברובן מהירידה בהוצאות פרסום ומקיטון בהוצאות המכירה בגולף סולו.

 • ההפסד התפעולי הסתכם בכ- 53.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד נובע בעיקר מהוצאות בגין ירידת ערך מוניטין של עדיקה, טופשוט ובלו בירד, מהפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע בחנויות מפסידות אשר עתידות להיסגר ומהפרשה בגין נכסים מכבידים.

 • ההפסד הנקי הסתכם בכ-57.2 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תמצית נתוני הרבעון הרביעי לשנת 2016:

 • מכירות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 231.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-230.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה במכירות הרבעון נבעה בעיקר משינוי בעיתוי החג אשר השנה השפיע על רבעונים שלישי ורביעי ואילו בשנת 2015 על השלישי בלבד ומגידול בפעילות עדיקה. עלייה זו קוזזה ברובה מסיום שני מכרזים בגולף סולו ומירידה טבעית במכירות עקב סגירת הרשתות בלו בירד ומורטי .

מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-106.1 מיליון ש"ח לעומת כ-113.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מצמצום פעילות ברשתות הנסגרות בלו בירד ומורטי ומסיום המכרזים האמורים. ירידה שקוזזה מתוספת מכירות בעדיקה.

מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-125.3 מיליון ש"ח לעומת כ-116.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעיתוי החג ומגידול פעילות גולף קידס, עלייה זו קוזזה חלקית מסיום המכרזים.

 • הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-139.0 מיליון ש"ח (המהווה כ-60.1% מההכנסות), לעומת כ-130.9 מיליון ש"ח (המהווה כ-56.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות נבע מהקטנת הנחות בהתאם למדיניות הקבוצה ומשיפור תנאי הסחר.

 • הרווח התפעולי השוטף לפני הוצאות אחרות הסתכם בכ-14.3 מיליון ש"ח לעומת כ-5.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 • הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-8.2 מיליון ש"ח (המהווה 3.6% מההכנסות) לעומת כ-0.7 מיליון ש"ח (המהווה 0.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות האחרות ברבעון נבעו בעיקר מהפרשה לגריעת יתרת רכוש קבוע בחנויות מפסידות העתידות להיסגר ומהפרשה בגין נכסים מכבידים. ההוצאות האחרות ברבעון המקביל נבעו בעיקר מירידת ערך מוניטין ורכוש קבוע, בהתאם להערכות שווי, שקוזזו בחלקן מהכנסות מדמי פינוי חנויות.

 • הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-.2.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 0.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח ברבעון הנוכחי נבע  בעיקר מהגידול ברווח התפעולי.

 • ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם בכ- 211 מיליון ש"ח לעומת 269 ש"ח ליום 31 בדצמבר 2015. הירידה בהון נובעת בעיקר מהפרשות לירידת ערך מוניטין ולרכוש קבוע.

אודות קבוצת גולף

פעילות החברה מתמקדת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי אופנת ביגוד ואופנת בית. לחברה 325 חנויות הפזורות בכל רחבי הארץ בשני תחומי פעילות: 1. תחום אופנת הלבשה – החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנה משלימים לנשים וגברים, באמצעות רשתות חנויות אותן היא מפעילה. מגזר זה כולל את המותגים: גולף, פולגת, אינטימה, ספרינט ועדיקה  2. אופנת בית – החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מגוון מוצרים, הכוללים בעיקר מוצרי טקסטיל לבית, כלי מטבח ושולחן, ריהוט, כלי אמבט ומוצרים אחרים לבית, בגדי ילדים ,וכן מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה. במסגרת תחום זה נמכרת גם הלבשת ילדים ותינוקות והלבשה תחתונה בסיסית לנשים וגברים. מגזר אופנת הבית כולל את רשתות גולף אנד קו, גולף קידס אנד בייבי, כיתן ו- &CO.