כותרות אחרונות
Search

דרישה לקביעת מתווה להפעלת חדרי הכושר.

 

 

 

לכבוד:

משרד התרבות והספורט, משרד הבריאות

ח"כ חילי טרופר, שר התרבות והספורט                

מר יולי (יואל) אדלשטיין, שר הבריאות

רחוב אגודת ספורט הפועל 2   רחוב ירמיהו 39

 

לכבוד

ועדת חוקה, חוק ומשפט

ח"כ יעקב אשר, יו"ר הוועדה

קרית בן גוריון, משכן הכנסת

ירושלים 9195016

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: דרישה לקביעת מתווה להפעלת חדרי הכושר.

 

בשם מרשתנו, חברת הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "הולמס פלייס"), הרינו לפנות אליך בבהילות בעניין שבנדון כדלקמן:

 

1.        מרשתנו מפעילה את קבוצת מכוני הכושר הגדולה בישראל, ובבעלותה למעלה מ-50 מועדונים בכל הארץ (הקבוצה מספקת עבודה לכ-3,000 אנשי צוות, ומתאמנים במועדוניה כ-130,000 מנויים). במסגרת פעילותה וכתוצאה ממנה, מרשתנו מחזיקה בידע נרחב בנוגע לאמצעים שניתן לנקוט לצורך צמצום התפשטות נגיף הקורונה. זאת, בין היתר לנוכח ניסיונה המצטבר בשנה האחרונה.

2.        בחודשים האחרונים מרשתנו מצויה בחוסר וודאות תמידי לגבי המשך פעילותה, תוך שהיא ניזונה מהתקשרות ומציטוטים בעיתונות של חברי כנסת ושרים, ולא ממידע ישיר מטעם מקבלי ההחלטות הרלוונטיים. אך מהידוע למרשתנו מועדוני הכושר שבבעלותה לא ייפתחו בזמן הקרוב ולמעשה בהעדר "אסטרטגיית יציאה" ברורה, לא ניתן לדעת מתי מועדוני הכושר אמורים להיפתח ומדוע אינם יכולים להיפתח כבר עתה תחת המגבלות המתאימות, ולכל הפחות בשטחים הפתוחים הקיימים בהם.

3.        כך, ביום 30.10.2020 נודע למרשתנו כי ממשלת ישראל מבקשת להתקין את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2020 (להלן: "תקנות הקורונה החדשות"), וזאת בהתאם לסעיף 4(ד)(3) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "חוק הקורונה").

4.        לצורך כך, פנתה ממשלת ישראל באמצעות מזכיר הממשלה ליושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, בבקשה לאשר את תקנות הקורונה החדשות בהתאם להוראות פסקאות 4(ד)(2)(ב) עד (ה) לחוק הקורונה. כידוע, ובהתאם לאמור בחוק הקורונה, תקנות אלו נכנסו לתוקף עם פרסומן.

5.        במסגרת תקנות הקורונה החדשות, מבקשת ממשלת ישראל להביא את המשק – ובכלל זה את מצבם של חדרי הכושר בבעלות מרשתנו – למציאות אבסורדית. מציאות, שבמסגרתה תתאפשר, בנוסף על הפעילויות המותרות לפי תקנות הקורונה גם פתיחתם של מתחמי אירוח (הכוללים כמה יחידות אירוח); בריכות טיפוליות; מכוני קוסמטיקה ויופי; בתי תפילה (תוך התרת התקהלות של עד 10 אנשים במתחם סגור; ו-20 אנשים במתחם פתוח); חתונות, טקסים דתיים, מסיבות וטיולים מאורגנים (תוך התרת התקהלות של עד 10 אנשים במתחם סגור; ו-20 אנשים במתחם פתוח).

6.        מיותר לציין כי כפי שהתרחש כבר לא אחת במחוזותינו, וכפי שמרשתנו כבר טענה לא אחת בפני בית המשפט העליון, התקנות החדשות אינן מבוססות על כל תשתית עובדתית או אפידמיולוגית רלוונטית (וראו בג"ץ 4979/20 ובג"ץ 4794/20). זאת, על אף שציין מזכיר הממשלה, מר צחי ברוורמן, כי תקנות הקורונה החדשות המועברות לאישור הממשלה מצורפות "בליווי דברי הסבר הכוללים בתוכם את התשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההצעה להתקין התקנות", אך נמנע מלצרף תשתית כאמור לדברי ההסבר.

7.        נבהיר – במצב הדברים האמור, ממשלת ישראל החליטה כי יוּתר ל-20 אנשים להתקהל בשטח פתוח לשלל פעילויות כפי שיחפצו. למעשה, 20 אנשים אף רשאים להתקהל ולקיים אימון כושר יחדיו. כן יוּתר במסגרת תקנות הקורונה החדשות ל-10 אנשים להתקהל בחלל סגור – בין היתר בבית תפילה, באולם חתונות, ואף במסיבה.

8.        ואולם, אותם 20 אנשים המתקהלים בשטח הפתוח, ואותם 10 אנשים המתקהלים בחלל סגור, לא יוכלו לעשות זאת אם השטח האמור הינו מועדון כושר, לרבות בשטחיו החיצוניים (מדשאות, גגות וכד'), או אם בשטח הפתוח, כאשר אחד מ-20 האנשים הינו מדריך של מרשתנו. זאת, על אף שאין ולא יכול להיות חולק בדבר יעילותה ונחיצותה של פעילות ספורטיבית לצורך שמירה על בריאות הציבור. האבסורד נמשך והאירוניה חוגגת.

9.        האבסורד מתבטא אף בכללים שהוצאו ביום 1.11.2020 על-ידי משרד התרבות והספורט בנוגע לקיום פעילויות ספורט, שלפיהם ניתן לקיים אימונים אישיים ובלבד שלא יתקיימו במועדוני כושר או בחדרי סטודיו.

העתק כללים עדכניים לקיום פעילות ספורט מיום 1.11.2020 מצ"ב כנספח "1".

10.     כפי שתואר לא אחת במכתבים שנשלחו לגורמים שונים בממשלת ישראל וכן בעתירות שהוגשו על-ידי מרשתנו לבית המשפט העליון, מצוי בידי מרשתנו מתווה להפעלת חדרי הכושר באופן ההולם את המגבלות המוטלות על המשק בשלב זה, בדרך שתועיל לבריאות הציבור ומבלי להרחיב את התפשטות הנגיף.

11.      בתמצית נציין כבר עתה כי במועדוני הכושר שבבעלותה של מרשתנו מצויים שטחים פתוחים רבים המסוגלים להכיל 20 אנשים תוך שמירת מרחקים משמעותיים בין האחד לשני. כן מצויים בידי מרשתנו שטחים סגורים אשר יכולים להכיל 10 אנשים תוך הקפדה על כלל המגבלות ושמירה על כללי הריחוק החברתי.

12.     כך, אך לא מזמן, הוחלו על מרשתנו תקנות "התו הסגול". במהלך תקופה זו שמרה מרשתנו על כלל הוראות משרד הבריאות  ובין היתר על כך שבין כל שני מתאמנים נשמר מרחק של שני מטר לפחות; חלה חובת עטיית מסכות על כל מי שאינו מתאמן; הפעילות שהתקיימה בחלל סגור נעשתה בחלל מאוורר ורחב ידיים; הוקמו מחיצות בין המתקנים, הוצבו אמצעי חיטוי לרשות המתאמנים והעובדים וכן הקפידה מרשתנו על ניקיון והיגיינה של כלל המכשירים והחפצים המצויים בחדרי הכושר שבבעלותה.

13.     לאורך תקופה זו – לא התגלו מקרי הדבקה משמעותיים בחדרי הכושר של מרשתנו, בוודאי שלא בהשוואה למספר מקרי ההדבקה שהתרחשו בבתי תפילה; בחתונות ובמסיבות אשר פעלו תחת מגבלות התקהלות.

העתק סקר תחלואה וחשיפה לנגיף הקורונה, שינויים בהרגלי בריאות ועמדות ציבור המתאמנים בנושא החלטות ממשלתיות לגבי מתקני ספורט שנכתב על-ידי פרופ' רחלי דנקנר וגב' פנינה מרום מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל-אביב מצ"ב כנספח "2".

14.     המצב הנוכחי הינו בלתי סביר בעליל, צפוי להביא לאפליה של ממש בין מרשתנו לבין גופים אחרים, וזאת, ללא כל תשתית עובדתית או אפידמיולוגית ראויה (ובכלל). המצב האמור גורם למרשתנו לנזקים כלכליים אדירים.

15.      על כן, אנו דורשים לזמן את מרשתנו – בהקדם האפשרי – ולתאם עמה בתוך זמן קצוב מתווה הפעלה המתאים למגבלות המוטלות בשעה זו על המשק.

16.     מרשתנו מבקשת כי כבר עתה יותר להפעיל את חדרי כושר בשטחים פתוחים ובשטחים סגורים בכפוף להגבלות על התקהלות, ובדומה למצב המוצע ביחס לבתי תפילה, חתונות ומסיבות.

17.     היעתרות לדרישות מרשתנו תשפר במעט את המצב האבסורדי בו אנו מצויים, שבמסגרתו רשאים 20 אנשים להתקהל יחדיו, ובלבד שלא יתאמנו עם מדריך חדר כושר; וכן רשאים 10 אנשים להתקהל יחדיו בשטח סגור, ואף לרקוד, ובלבד שהאמור לא יתרחש במהלך שיעור "זומבה" (לדוגמה) הנערך אצל מרשתנו בכפוף לכל הוראות משרד הבריאות.

18.     לאור כל המפורט לעיל, אנו פונים בבקשה לפקוח עיניים ולהיעתר לדרישותיה ההגיוניות של מרשתנו. בתוך כך אנו דורשים לתאם פגישה עם מרשתנו וכן לקבוע מתווה הפעלה הגיוני וסביר לחדרי הכושר. יודגש, כי מרשתנו לא תמחל על הנזקים האדירים הנגרמים לה בתקופה זו כתוצאה מיצירת הנחיות שרירותיות ומפלות, והיא לא תהסס לנקוט בהליכים משפטיים כנגד כל הנוגעים בדבר, לרבות תביעות פיצויים לצורך שמירה על מלוא זכויותיה.

19.     עוד יובהר כי אין באמור במכתב זה, או במה שלא נאמר בו, משום ויתור על כל זכות ו/או טענה העומדת לזכות מרשתנו, וטענותיה וזכויותיה שמורות לה במלואן.

 

בכבוד רב ובברכה,

עידו חיטמן, עו"ד   גיא ירום, עו"ד

העתק:

מר רז פרויליך, מנכ"ל משרד התרבות והספורט.

הגב' קרן שתוי, מנכ"לית הולמס פלייס.