כותרות אחרונות
Search

חברת "ביג מרכזי קניות" מפרסמת תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2018 !

חברת "ביג מרכזי קניות" מפרסמת תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2018 !

 ההכנסות ברבעון השני של 2018 עלו בכ-10% לסך של 193.9 מיליון שקל  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

 

ה-NOI לרבעון עלה בכ-7.2% לכ-148.2 מיליון שקל

ה-FFO ברבעון השני עלה בכ-6.2% לכ-83.3 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

במחצית הראשונה של 2018 עלו הפדיונות same centers בכ-4.4%

ה-FFO הריאלי במחצית עלה בכ-8.1% לסך של כ-165.8 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

החברה קיבלה היתר בנייה עבור בניית המרכז המסחרי ביהוד

 

צילום: יח,צ

 

חברת "ביג מרכזי קניות" פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית שנת 2018. להלן עיקרי התוצאות כפי שפורסמו במצגת החברה*:

 

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2018:

 

 

1-6/2018

1-6/2017

שיעור שינוי

 

מיליוני ש"ח

הכנסות

393.3

356.6

10%

NOI

294.7

274.6

7.3%

FFO ריאלי

165.8

153.4

8.1%

 

 • ההכנסות במחצית הראשונה של 2018 עלו בכ-10% לסך של כ-393.3 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-356.6 מיליון שקל. עיקר הגידול מקורו בהכנסות שכ"ד ודמי ניהול בגין נכסים חדשים בארה"ב ורכישת 18% נוספים מהכנסות המרכז בנצרת בנוסף, חל גידול בהכנסות גם מהפעילות בסרביה עקב פתיחת קניון בבלגרד באפריל אשתקד. יתרת הגידול מקורו בגידול ראלי בהכנסות שכ"ד ודמי ניהול.

 

 • ה-NOI במחצית הראשונה של 2018 עלה בכ-7.3% לסכום של כ-294.7 מיליון שקל, לעומת סך של כ-274.6 מיליון שקל. ה-NOI מנכסים זהים בישראל גדל ב-2.4%, גידול אשר נבעמהמשך העליה בהכנסות וה-NOI מנכסים זהים בארה"ב ירד בכ-2% עקב עליה בהוצאות התפעול בעקבות הוצאות חריגות בפינוי השלג והגדלת תקציב הפרסום.

 

 • ה-FFO הריאלי לתקופה עלה לסך של כ-165.8 מיליון שקל, לעומת כ-153.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8.1%. הגידול ב-FFO נבע מהמשך הרחבת הפעילות של החברה אשר התבטא בגידול התזרים מהפעילות השוטפת במקביל להמשך הורדת עלות המימון הממוצעת.

 

 • הרווח הנקי למחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-102.7 מיליון שקל, לעומת 262.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצויין, כי במחצית הראשונה של שנת 2018 חלה ירידה בשווי ההוגן בסך של כ-31.5מיליון שקל, וזאת לעומת עלייה בשווי הוגן בסך של כ-186 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. עיקר הירידה בשווי בתקופה מקורה בארה"ב, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח אשר נבע ברובו מירידת שיעורי היוון בישראל.

 

 • פדיונות הקבוצה same centers עלו במחצית הראשונה של 2018 בשיעור של כ-4.4% והסתכמו בכ-2.5 מיליארד שקל.

 

 • שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על כ-100% בקירוב, בארה"ב על כ-92.4% ובסרביה על כ- 98.5%.

 

עיקרי תוצאות הרבעון השני של שנת 2018:

 

 

Q2/2018

Q2/2017

שיעור שינוי

 

מיליוני ש"ח

הכנסות

193.9

176.6

10%

NOI

148.2

138.3

7.2%

FFO ריאלי

83.3

78.4

6.3%

 

 

 • ההכנסות ברבעון השני גדלו בכ-10% לסך של 193.9 מיליון שקל, לעומת כ-176.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • ה- NOI ברבעון עלה בכ-7.2% לסך של כ-148.2 מיליון שקל, לעומת כ-138.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • ה-FFO הריאלי לרבעון עלה בכ-6.3% לכ-83.3 מיליון שקל, לעומת כ-78.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לרבעון השני של 2018 הסתכם בכ-53.1 מיליון שקל, לעומת 207.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כאמור, הירידה ברווח מקורה בשיערוך שלילי של הנכסים בארה"ב, וזאת לעומת שיערוך חיובי בישראל בתקופה המקבילה אשתקד שנבע בעיקר מירידת שיעורי ההיוון.

 

ה-NOI וה-FFO החזויים כולל פרויקטים עתידיים

החברה קיבלה היתר בניה והחלה בהקמתו של מרכז ביג יהוד בשטח של כ-25 אלף מטר (מסחר ומשרדים). בהתאם להערכות החברה, לאחר השלמת הפרויקטים בייזום גלילות, פתח תקווה שלב א' בלבד, יהוד ואשקלון, צפוי ה-NOI וה-FFO לעלות לכ-720 מיליון שקל  ולכ-410 מיליון שקל בהתאמה, זאת אל מולNOI  ו-FFO שנתי של כ-589 מיליון שקל וכ-332 מיליון שקל בהתבסס על נתונים בפועל של החציון הראשון לשנת 2018.

 

עיקרי מאזן החברה (חלק ביג אפקטיבי) נכון ל-30/6/2018:

 • סך המאזן הסתכם בכ-10.2 מיליארד שקל.

 

 • סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) הסתכמו בכ-9.3 מיליארד שקל. מתוך האמור כ-5.3 מיליארד שקל (כ-57% מסה"כ) נכסים בישראל, כ-3.44 מיליארד שקל (כ-37% מסה"כ) בארה"ב והיתרה בסרביה. בסך הכל, מחזיקה החברה 53 נכסים, 3 מרכזים מסחריים בפיתוח ו-6 קרקעות.

 

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-3.3 מיליארד שקל והיווה כ- 32.3% מסך המאזן, לעומת כ-3.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2017.

 

 • החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה, המתבטאת ביתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-263.9 מיליון שקל, נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.25 מיליארד שקל (מתוכם 975 מיליון שקל נכסים מניבים). בנוסף, לחברה נכסים בשווי של כ-1.2 מיליארד שקל שכנגדם הועמדו הלוואת מתאגידים בנקאיים בשיעור מינוף של כ-36% בלבד, וכן מסגרת אשראי לזמן קצר בסכום של כ-300 מיליון שקל, לרבות אפשרות להגדלת המסגרת בכ-90 מיליון שקל נוספים, שניתנה מגוף מוסדי כנגד שיעבוד הנכס בכרמיאל. נכון ל-30/06/2018 ניצלה החברה סך של כ-130 מיליון שקל בלבד מתוך המסגרת כאמור.

 

אירועים עיקריים:

 • באוגוסט 2018 קיבלה החברה היתר בנייה עבור המרכז המסחרי ביהוד.

 • ביולי 2018 הנפיקה החברה אג"ח מגובה בשעבוד של קניון בת-ים במסגרת סדרה חדשה בסך של כ-263 מיליון שקל בריבית נקובה של 1.82%. הסדרה קיבלה דירוג מ-S&P מעלות של AA.

 • ביוני 2018 הנפיקה החברה אג"ח בסכום של כ-60 מיליון שקל במסגרת הנפקה פרטית באמצעות הרחבת סדרה ט'.

 • במאי 2018 חברת הבת קניונים בישראל (מוחזקת ב-50%) התקשרה בהסכם לרכישת נכס הצמוד לקניון בת-ים בשטח של כ-7,500 מ"ר ובחניון הצמוד לו תמורת כ-163 מיליון שקל.

 • במאי 2018 חתמה החברה על הסכם למיזוג הפעילות בסרביה. במסגרת ההסכם ימוזגו מלוא אחזקות החברה בקניון ביג פאשן בלגרד (100%) עם חברת BIG-CEE המחזיקה ביתרת הפעילות בסרביה. חברתBIG-CEE מוחזקת על ידי החברה ערב המיזוג בכ-51.6%. לאחר המיזוג שיעור ההחזקה של החברה הינו כ-78.52%.

 • באפריל 2018 השלימה BIG USA את מכירת מלוא הזכויות במרכז Miller Chapel שבאטלנטה, ארה"ב תמורת כ-16 מיליון דולר, סכום הזהה לשווי הנכס בספרים, ומשקף תשואה של כ-6.24% על ה-NOI שהניב הנכס ב-2017.

 • בינואר 2018 השלימה BIG USA את מכירת מלוא הזכויות במרכז Southwood שבקליפורניה, ארה"ב תמורת כ-21 מיליון דולר, סכום הזהה לשווי הנכס בספרים, ומשקף תשואה של כ-5.6% על ה-NOI שהניב הנכס ב-2017.

 

אסף נגר, סמנכ"ל הכספים של קבוצת ביג מרכזי קניות מציין כי " "אנו שמחים לדווח היום על המשך צמיחה בפעילות החברה, כמתבטא בהמשך עליה ב EBITDA, NOI  ו – FFO לצד עלייה ריאלית בפדיונות השוכרים במרכזי ביג, וירידה בשיעור העומס הממוצע של השוכרים.

 

פדיונות השוכרים במרכזי ביג עלו במחצית הראשונה של שנת 2018 בלמעלה מ-4%, צמיחה המהווה המשך מגמה של השנים האחרונות שבאה לידי ביטוי בעליה מצטברת של כ-15% בשנתיים וחצי האחרונות. העלייה בפדיונות השוכרים באופן פרמננטי, למרות הסביבה העסקית המאתגרת, מעידה על עוצמת ואטרקטיביות נכסי הקבוצה.

 

בחלוף שנה ממועד הקמת חברת הניהול בארה"ב (BRAM) אנו מתחילים לראות את ניצני התפוקות אשר באות לידי ביטוי בעליה בשיעור התפוסה, חתימה על חוזים חדשים בשיעור גבוהה משמעותי מהחוזים שהסתיימו וכן חידוש של עשרות חוזים שהגיעו למועד האופציה בשכ"ד גבוה משכ"ד טרם המימוש. חשוב לציין כי הפעולות כאמור טרם קיבלו ביטוי מלא בדוחות החברה ואמורות לבוא לידי ביטוי במחצית השניה של 2018.

 

כחלק מהחלטה אסטרטגית של החברה להיכנס לתחום מרכזי הקניות השכונתיים בישראל, מתחילת השנה רכשה החברה 3 קרקעות ונכס מניב באור יהודה שיפתח בחודש הבא בסכום כולל של  כ-170 מיליון שקל. בנוסף, החלה החברה בהקמת מרכז מסחרי ומשרדים בשטח של כ-25,000 מטר ביהוד. השלמת הפיתוח של הנכסים הללו בתוספת יתר הנכסים בפיתוח של החברה עתידים לתרום להמשך שיפור הביצועים התפעולים של החברה גם בטווח הבינוני עד הארוך".

 

* נתונים אפקטיבים מציגים את חלקה היחסי של החברה בתוצאות הכספיות של החברות   

  המוחזקות חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים.