כותרות אחרונות
Search

חברת קסטרו מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2018

קסטרו מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2018 

במהלך הרבעון קסטרו הודיעה על השלמת ההסכם לרכישת מלוא הפעילות של חברות קבוצת הודיס בדרך של הסכם החלפת מניות ויצירת קבוצת האופנה והלייף סטייל המובילה בישראל.

 לראשונה והחל מה-17 באוגוסט 2018 מאחדת החברה בתוצאותיה את תוצאות קבוצת הודיס.

ההכנסות (פרופורמה) ברבעון ובמצטבר שמרו על רמה דומה לאשתקד והסתכמו לכ- 434 מיליון ש"ח וכ- 1,285 מיליון ש"ח, בהתאמה.

 

                                                       

גבי רוטר, מנכ"ל משותף – צילום: דודי חסון

 

גבי רוטר, מנכ"ל משותף: "ברצוני לברך על השלמת המיזוג של קבוצת החברות ברבעון השלישי שמהווה נקודת ציון משמעותית עבורנו. המיזוג הוא הגדול ביותר שנעשה בישראל בתחום האופנה והלייף סטייל וכתוצאה מהמיזוג נוצרה בקסטרו קבוצה של חברות מובילות בתחומי האופנה והלייף סטייל. עברנו מחברה שמנהלת מותג אחד לחברה שמנהלת מספר מותגים מובילים, דבר הנותן לחברה עוצמה רבה ומגדיל את יכולת התחרות והאטרקטיביות שלה מחד, ומאידך מבזר את הסיכון ומגדיל את הגמישות בהתנהלות החברות הנמצאות בבעלות משותפת. ביחד עם החברות הנמצאות בקבוצה יש היום לחברה פוטנציאל צמיחה משמעותי. כבר כיום, לאחר המיזוג, מחזור המכירות השנתי (2017) של הקבוצה עומד על כ-1.8 מיליארד ש״ח עם תזרים מזומנים חזק וחוב פיננסי נטו אפסי, שמציב את החברה בנקודת זינוק טובה המאפשרת השקעות במנועי הצמיחה שלה. המיזוג מאפשר גמישות וסינרגיה בין החברות בקבוצה אשר יאפשרו גם לשפר את היעילות התפעולית. אני משוכנע כי המהלך האסטרטגי של המיזוג הוא מהלך נכון בהתייחס לתנאי השוק ומאמין שיישא פרי ויביא לשיפור בביצועי החברה הן מבחינת המכירות והן ברווחים בשנים הבאות."

 

קסטרו חורף 2018 צילום דודי חסון

 

עיקרי התוצאות

לנוחיותכם הנתונים בהודעה זו כוללים איחוד מלא (בהתאם לדו"ח הפרופורמה) של התוצאות ברבעון ובתקופה הנוכחית אל מול הרבעון והתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי דו"חות הפרופורמה הינם בנטרול הוצאה חד פעמית בסך של כ-60 מיליון ש"ח שנרשמה בעת הכניסה לאיחוד מלא בעקבות הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים.

 

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 434 מיליון ש"ח לעומת כ- 436 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון נרשמה ירידה במכירות בחנויות זהות בתחום ההלבשה. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 1,285 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,295 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ- 240 מיליון ש"ח (55.2% מהמכירות) לעומת כ- 253 מיליון ש"ח (58.2% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 743 מיליון ש"ח (57.8% מהמכירות) לעומת כ- 743 מיליון ש"ח (57.4% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהפחתות ערך מלאי בתחום פעילות ההלבשה/

 

רון רוטר סמנכל הכספים של קסטרו צילום אביב חופי

 

החברה מדווח ברבעון על הפסד התפעולי שהסתכם לכ- 8 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 21 מיליון. התוצאות הושפעו מגידול בהוצאות הנובע ממספר גורמים עיקריים:

  • הוצאות תפעול גבוהות יותר, בעיקר עקב העלייה בשכר עבודה בגין עליית שכר מינימום וכן מעיבוי כוח האדם בתחום הדיגיטל וסחר מקוון ובתחום הפעילות הבינלאומית של הקבוצה.

  • עלייה בהוצאות הפחת בגין פחת מואץ עקב סגירת חנויות וצפי לסגירת חנויות בעתיד, בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה למקד את פעילותה לחנויות עם תרומה חיובית מינימאלית לתוצאות.

 

ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ- 9 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ- 14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 12 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 10 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה חזק והסתכם ברבעון בכ-25 מיליון ש"ח ובכ-86 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

 

להלן נתונים השוואתיים של דוחות רווח והפסד לתקופות המופיעות להלן בכל הנוגע לדוח המאוחד של החברה (באלפי ש”ח), על בסיס דוח הפרופורמה המשקף איחוד מלא החל מיום 1.1.2017:

 

 

1-9/2018

1-9/2017

7-9/2018

7-9/2017

1-12/2017

הכנסות

1,285,193

1,295,244

433,696

435,737

1,788,536

עלות מכר

541,696

551,812

193,683

182,530

744,206

רווח גולמי

743,497

743,432

240,013

253,207

1,044,330

הוצאות מכירה ושיווק

659,443

633,089

226,030

216,558

868,815

הוצאות הנהלה וכלליות

63,412

83,550

21,846

18,600

104,585

הכנסות (הוצאות) אחרות

712

1,296

117-

395

1,691

חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (^)

95-

17-

19-

רווח תפעולי

21,259

28,089

7,997-

18,049

72,216

שיעור רווח תפעולי

1.65%

2.17%

1.84%-

4.14%

4.04%

הכנסות מימון

7,591

10,868

238

2,602

13,776

הוצאות מימון

10,457

16,045

2,056

1,770

18,904

רווח לפני מס

18,393

22,912

9,815-

19,276

67,474

מס

6,681

12,524

788-

4,553

23,344

רווח לתקופה

11,712

10,388

9,027-

14,723

44,130

שיעור רווח נקי

0.91%

0.80%

2.08%-

3.38%

2.47%

 

הטבלה להלן מציגה את נתוני הרבעון והתקופה כפי שפורסמו בפועל הדוח הכספי של החברה. טבלה זו מציגה את נתוני חברות קבוצת הודיס ברבעון והתקופה המקבילה לפי שיטת השווי המאזני. ברבעון והתקופה הנוכחית, נתוני חברות קבוצת הודיס מאוחדים באופן מלא החל מיום 17.8.2018 ועד תאריך זה בהתאם לשיטת השווי המאזני.

 

 

1-9/2018

1-9/2017

7-9/2018

7-9/2017

1-12/2017

הכנסות

787,406

752,432

320,364

245,111

1,008,551

עלות מכר

318,939

306,329

137,332

99,416

401,845

רווח גולמי

468,467

446,103

183,032

145,695

606,706

הוצאות מכירה ושיווק

429,685

385,358

178,655

131,500

515,806

הוצאות הנהלה וכלליות

34,233

26,970

15,870

8,141

37,246

הכנסות (הוצאות) אחרות

712

1,177

(117)

395

1,572

חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (^)

(194)

5,274

(2,162)

2,159

11,858

רווח (הפסד) תפעולי

5,067

40,226

(13,772)

8,608

67,084

שיעור רווח (הפסד) תפעולי

0.64%

5.35%

4.30%-

3.51%

6.65%

הפסד חד פעמי

59,553

59,553

הכנסות מימון

7,711

6,880

394

2,087

9,213

הוצאות מימון

9,516

14,994

1,798

1,421

17,515

רווח (הפסד) לפני מס

(56,291)

32,112

(74,729)

9,274

58,782

מס

2,365

6,501

(1,220)

1,594

11,073

רווח (הפסד) נקי

(58,656)

25,611

(73,509)

7,680

47,709

שיעור רווח (הפסד) נקי

7.45%-

3.40%

22.95%-

3.13%

4.73%