כותרות אחרונות
Search

קבוצת ההשקעות אינפיניטי בהתייחס למדד המחירים לצרכן

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר:

מדד המחירים לצרכן עלה ב – 0.3% מעל תחזיות השוק. התרומה העיקרית לעלייה באה מסעיף הלבשה (9.8%) זאת לעומת, ירידה חדה בסעיף פירות טריים (8.3%).

בהתייחס להחלטת הריבית הקרובה לחודש אוגוסט, מדד שקל/סל אותו בוחן בנק ישראל ירד לרמה הנמוכה מ-80 נקודות, דבר המעיד על התיסוף של השקל ביחס למטבעות שותפות הסחר של ישראל. התיסוף של השקל במונחי סל המטבעות תרם לירידה בהיקף הייצוא של ישראל בחודשים אפריל-יוני בשיעור חד של 16.9%.

מבחינת ההשלכות על המשק הישראלי, המשך תיסוף אפקטיבי של השקל עלול להחריף את הירידות בהיקף הייצוא וזאת במיוחד לאחר שה-OECD הפחית החודש בחדות את תחזיות צמיחת התוצר והסחר העולמיים ב-2015 (3.1% לעומת 3.7% בתחזית הקודמת לגבי התוצר, ו-3.9% לעומת 4.6% לגבי הסחר), ובמידה מתונה יותר את התחזיות ל-2016 (3.8% לעומת 3.9%, ו-5.3% לעומת 5.5%, בהתאמה). שינויים דומים נערכו בתחזיות הבנק העולמי. הגורמים העיקריים להפחתה היו נתוני הצמיחה החלשים של הרבעון הראשון בארה"ב וההאטה במשקים המתעוררים.

מכאן, סביר להניח כי בנק ישראל יערוך שינוי (או התאמה) לתחזיות שלו ברבעונים הבאים. כלומר, ייתכן ומגמת ירידת המחירים הכוללת נבלמה, אך עדיין מוקדם לדבר על קצב אינפלציה "בריא".  קריאת מדד בשיעור של 0.3% לחודש יוני מעל ממוצע התחזיות "מרגיעה" במעט את קובעי המדיניות בבנק ישראל, אך ניכר כי סביבת הריבית הנמוכה (המדיניות המוניטארית המרחיבה) בישראל צפויה להיוותר לאורך זמן ממושך במשק הישראלי. לסיכום, אין סיבה מהותית לשנות את סביבת הריבית הנוכחית בטווח הנראה לעין ועל כן אנו מעריכים כי הנגידה תשאיר את הריבית על כנה גם החודש, וזאת לאפשר מרחב פעולה גדול יותר במידה ומגמת התיסוף תימשך.