כותרות אחרונות
Search

קבוצת "ישראכרט" מסכמת את שנת 2019 ומציגה צמיחה בהיקפי הפעילות של הקבוצה.

 

קבוצת "ישראכרט" מפרסמת את תוצאותיה לשנת 2019 ומציגה צמיחה בהיקפי הפעילות של הקבוצה.

במפגש כתבים שנערך בבית ישראכרט בתל אביב,  הציגה הקבוצה עליה משמעותית בהכנסות פעילות התשלומים ופעילות מגזר המימון, צמיחה שאיפשרה לה להתמודד בהצלחה עם הירידה בשיעור העמלה הצולבת וההשפעות הכרוכות.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי בשנת 2019 צמח בכ- 7.7% לסך של כ-167 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 155 מיליארד ש"ח בשנה המקבילה אשתקד

 

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט – צילום: סיון פרג'

 

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט: "ישראכרט הציגה השנה צמיחה משמעותית בתחום המימון. יתרות האשראי ללקוחות הפרטיים גדלו בלמעלה מ-1 מיליארד ש"ח, גידול של כ-35% מראשית השנה"………."הקבוצה פועלת לקידום מנועי צמיחה נוספים, תוך מתן ערך ללקוחותיה הפרטיים והעסקיים, באמצעות מוצרים ושירותים מתקדמים". ……….."הקבוצה ממשיכה להיות שחקן משמעותי בתחום הפיננסי בישראל ומובילת דרך חדשנית בשוק התשלומים ותמשיך לפעול לחיזוק האמון לו אנו זוכים מלקוחותינו, שותפינו וכלל מחזיקי העניין".

 

משמאל לימין: אייל דשא יו"ר הקבוצה, רון וכסלר מנכ"ל הקבוצה, אורי אלון משנה למנכ"ל, ערן וקנין מנהל כספים, יוני רגב רגולציה – צילום: אבי בר

 

 

נתונים:

 • מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי בשנת 2019 צמח בכ-7.7% לכ- 167 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 155 מיליארד ש"ח בשנת 2018.

 

 • הרווח הנקי בשנת 2019 (בנטרול מענק ההיפרדות המהווה הוצאה חד פעמית אשר בנק הפועלים נשא ברובה), הסתכם בכ- 296 מיליון ש"ח לעומת כ- 318 מיליון ש"ח בשנת 2018.

 

 • הרווח הנקי לרבעון הסתכם לסך של כ- 61 מיליון ₪ לעומת 68 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד. השינוי נובע מהירידה בשיעור העמלה הצולבת בתחילת שנת 2019 וההשפעות הכרוכות בהפרדת קבוצת ישראכרט מבנק הפועלים, אשר קוזזו, בין היתר, עם הגידול במחזורי הפעילות של הקבוצה והצמיחה במגזר פעילות המימון.

 

 • ההכנסות[1] בשנת 2019 צמחו בכ-5% לכ- 2.26 מיליארד ₪, הודות לעלייה של כ- 7.7% במחזור העסקאות וצמיחה של כ- 35% ביתרות האשראי לאנשים פרטיים אשר פיצו בשורת ההכנסות על השפעות הירידה בשיעור העמלה הצולבת.

 

 • הגידול ברווח הנקי של מגזר המימון בשנת 2019 ביחס לשנה קודמת הינו כ – 18%. גידול זה נובע בעיקרו מצמיחה של כ-35% ביתרת האשראי לאנשים פרטיים מראשית השנה, שעלתה לכ- 4 מיליארד ש"ח לעומת כ- 3 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2018.

 

 • במקביל לאישור הדוחות הכספיים של החברה, דירקטוריון החברה החליט על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד לשיעור של עד 35% מהרווח הנקי השנתי, חלף מדיניות קודמת של עד 20% מהרווח הנקי השנתי. כמו כן, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של כ- 30% מהרווח הנקי לשנת 2019, המהווה סך של 73.2 מיליון ש"ח.

 

 • ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על 2,427 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 3,457 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018, השינוי בהון מושפע בעיקרו מהצגה למפרע של רכישת פרימיום אקספרס (המגדילה את ההון המוצג לתקופת עבר), תשלום תמורת הרכישה כאמור (המקטין את ההון המוצג), חלוקת דיבידנד בסך של 867 מיליון ₪ בשנת 2019 והרווח לתקופה.

 

 • יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון, ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על כ- 14.1%.

 

משמאל לימין: יובל אוביץ עוזר מנכ"ל הקבוצה, אייל דשא יו"ר הקבוצה, אורי אלון משנה למנכ"ל, ערן וקנין מנהל כספים – צילום: אבי בר

 

תמצית נתוני הפעילות של קבוצת ישראכרט :

 

שינוי בתקופה לעומת אשתקד

1-12.2019

1-12.2018

שינוי בתקופה לעומת אשתקד

Q4-2019

Q4-2018

 

באחוזים

מיליון ש"ח

באחוזים

מיליון ש"ח

מחזור עסקאות (מיליארדי ש"ח)

7.7

167.0

155.1

6.3

41.9

39.4

סך כל ההכנסות

5.2

2,255

(1)2,144

5.6

561 

(1)531 

הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

1.9

1,864

(1)1,830

2.0

456

(1)447

הכנסות ריבית, נטו

20.5

376

312

22.6

103

84

הוצאות בגין הפסדי אשראי

10.5

168

152

13.0

52

46

הוצאות תפעול

12.1

(2)812

724

7.1

195

182

הוצאות מכירה ושיווק

5.0

(2)479

456

8.7

137

126

 

הוצאות הנהלה וכלליות

6.3

(2)101

95

18.2

26

22

 

תשלומים לבנקים(1)

4.2

300

288

12.9

70

62

 

הפרשה למיסים על הרווח

(8.0)

(2)103

112

(16.0)

21

25

 

חלק החברה ברווחים לאחר מס של חברות כלולות

300

4

1

1

 

רווח נקי בנטרול מענק היפרדות חד פעמי

(6.9)

296

318

(10.3)

61

68

 

מענק היפרדות חד פעמי, נטו ממס(2)

(52)

 

רווח נקי

(23.3)

244

318

(10.3)

61

68

 

                           

 הערות:

 • הערה בדבר שינוי הצגה מברוטו לנטו.
 • מענק ההיפרדות החד פעמי ברבעון השני של שנת 2019 מנוטרל מנתוני השכר בסעיפים אלו.
 • הנתונים בדוחות רווח והפסד מאוחדים לשנת 2019 כוללים את השפעת המענק, השתתפות בנק הפועלים במרבית ההוצאה, נזקפה ישירות להון.               

 

משמאל לימין: אייל דשא יו"ר הקבוצה, רון וכסלר מנכ"ל הקבוצה, אורי אלון משנה למנכ"ל, ערן וקנין מנהל כספים, יוני רגב רגולציה – צילום: אבי בר

נתונים נוספים:

 

שינוי בתקופה לעומת אשתקד

1-12.2019

1-12.2018

 

באחוזים

אלפי יחידות / מיליוני ש"ח

סה"כ כרטיסים (אלפי יחידות)

1.1

5,258

5,199

מס' כרטיסים בנקאיים (אלפי יחידות)

0.5

3,709

3,690

מס' כרטיסים חוץ בנקאיים (אלפי יחידות)

2.6

1,549

1,509

מתוכם: חוץ בנקאיים פעילים (אלפי יחידות)

10.4

1,033

936

סך הכל יתרת האשראי (*) באחריות החברה (מיליוני ₪)

10.9

5,281

4,760

יתרת אשראי אנשים פרטיים באחריות החברה (מיליוני ₪)

35.2

3,997

2,957

יתרת אשראי מסחרי (**) באחריות החברה (מיליוני ₪)

(28.8)

1,284

1,803

סך כל המאזן (מיליוני ₪)

12.4

24,720

21,989

הון המיוחס לבעלי מניות החברה (מיליוני ₪)

(29.8)

2,427

3,457

 

(*)   לא כולל יתרות בגין ניכיון שוברים והקדמות בסילוק מוקדם.

 

(**)  עיקר הקיטון נובע מכך שהחל מהרבעון השלישי לשנת 2019 חל שינוי בתמהיל האשראי העסקי שמציעה החברה, כך שהחברה החלה להציע אשראי מסוג הקדמות בסילוק מוקדם (סילוק מוקדם של התחייבויות הסולק לבית עסק), אשר מוצגות בסעיף זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 

[1] בהמשך ליישום חוק שטרום והסדר בנק הפועלים המעודכן, עמלות מסוימות מלקוחות הבנק אינן מוצגות ממועד ההסדר (החל מה-1 בפברואר 2019) כהכנסות בשנת 2019, ובהתאם חלקו של הבנק בהן אינו מוצג. עמלות אלו הסתכמו לסך של כ- 195 מיליון ₪ ו- 55 מיליון ש"ח לתקופה מיום 1 בפברואר 2018 ועד 31 בדצמבר  2018 ולתקופה מיום 1 באוקטובר 2018 ועד 31 בדצמבר 2018, בהתאמה.