כותרות אחרונות
Search

תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאות כספיות לחציון הראשון של שנת 2015

תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2015 ומראה:

צמיחה יפה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווח הנקי ובתזרים המזומנים של החברה,

התקדמות ביישום החלטתה לצאת מתחום המוצרים הלבנים,

עיקרי התוצאות ברבעון השני של שנת 2015(בהשוואה לרבעון השני 2014):

  • הכנסות מפעילויות נמשכות בסך כ- 184.5 מיליון ₪, צמיחה של 10.4%

  • רווח מפעילויות נמשכות בסך כ- 14.7 מיליון ₪, כ-8% מהמחזור

  • רווח נקי בסך כ- 10.1 מיליון ₪, גידול של 164%

  • תזרים מזומנים שוטף חיובי בסך כ-9.7 מיליון ₪

  •  במהלך הרבעון השני החברה מכרה את זכויות ההפצה של המותג "Blomberg" בישראל לחברת ראלקו סוכנויות בע"מ תמורת 23 מיליון ש"ח, ובנוסף מכרה לראלקו את עיקר מלאי המוצרים תחת מותג זה

  • ב- 1 ביוני, 2015 החברה דיווחה על חתימת מזכר הבנות לרכישת חברת סופרגז. השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקות נאותות לשביעות רצונה המלאה של החברה בקשר עם סופרגז ועסקיה, וכן לחתימה על הסכם מפורט. בשלב זה אין כל ודאות לכך שהמשא ומתן בין הצדדים יבשיל לכדי חתימה על הסכם מפורט וכן אין ודאות באשר לתנאי העסקה שיוסכמו ו/או להשלמת העסקה

  • בחודש יוני 2015 אשררה מידרוג את דירוג Baa1 לאג"ח (סדרה 2) שהנפיקה החברה, עם אופק דירוג 'חיובי'

משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "הרבעון השני של 2015, בו הואץ קצב צמיחת פעילות הליבה של הקבוצה, עמד בסימן יישום ההחלטה לצאת מתחום המוצרים 'הלבנים', תוך מכירה מוצלחת של זכויות ההפצה של המותג "Blomberg", והתקדמות במימוש המלאי וגביית חוב הלקוחות בתחום זה. אלו כבר באים לידי ביטוי בתזרים המזומנים ובשיפור האיתנות הפיננסית של הקבוצה………בתחום המזגנים, לא רק צמחנו בקצב דו-ספרתי אלא שוב הצלחנו לפצות באופן לא מבוטל על השפעת הפיחות בשער החליפין שקל/דולר על שיעורי הרווחיות. ההתקדמות ביישום ההחלטה על יציאה מתחום המוצרים 'הלבנים' מאפשרת לנו להפנות, בהדרגה, את עיקר המשאבים של הקבוצה לתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה ורווחיות אטרקטיביים. נמשיך להשקיע בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים פורצי דרך ובמנועי צמיחה בעלי סינרגיה לתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה"

תמצית תוצאות הפעילות בחציון הראשון וברבעון השני של שנת 2015 (בהשוואה לתקופות המקבילות בשנת 2014):

מכירות

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות לסך של כ- 314.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.8%, אשר נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים בין התקופות האמורות.

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות לסך של כ- 184.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 10.4%, אשר נבע מגידול בשוק המזגנים כאמור לעיל.

רווח גולמי

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 65.7 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 2.2%. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ- 20.9%, לעומת כ- 23.0%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקר להשפעת הפיחות בשיעור של כ- 12.3% בשער החליפין שקל/דולר הממוצע בין תקופות ההשוואה, אשר קוזזה חלקית על ידי שיפור בעלויות הרכש וכן במחירי המכירה.

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 38.8 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 3.2%. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ- 21.0%, לעומת כ- 24.0%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקר להשפעת הפיחות בשער החליפין, כאמור לעיל.

רווח תפעולי

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ- 20.7 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 6.9%, אשר נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות התפעוליות שתוארו לעיל. שיעור הרווח התפעולי עמד על כ- 6.6%, בהשוואה לכ- 7.6%.

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ- 15.0 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 5.6%. שיעור הרווח התפעולי עמד על כ- 8.1%, בהשוואה לכ- 9.5%.

EBITDA

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן: "EBITDA") מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 22.4 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 5.7%. שיעור ה- EBITDA עמד על כ- 7.1%, בהשוואה לכ- 8.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ה- EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 15.9 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 4.1%. שיעור ה- EBITDA עמד על כ- 8.6%, בהשוואה לכ- 9.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מימון, נטו

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 1.8 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 5.0 מיליון ש"ח. עיקר הקיטון בהוצאות המימון כאמור נבע מרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בהיקף גבוה יותר בתקופה הנוכחית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; מנגד, נרשמו הוצאות גבוהות יותר בגין גידור מט"ח בתקופה הנוכחית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 0.4 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 2.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון בהוצאות המימון כאמור נבע מהגורמים שתוארו לעיל.

רווח מפעילויות נמשכות

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 19.1 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 2.6%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על כ- 6.1%, בהשוואה לכ- 6.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 14.7 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 8.4%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על כ- 8.0%, בהשוואה לכ- 9.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

הפסד מפעילות מופסקת

תוצאות הפעילות המופסקת כוללות הוצאות אשר מיוחסות ישירות לפעילות האמורה (כגון: הוצאות פרסום, הובלה, אחסנה, שכר עובדים, עמלות ועוד), ועם הפסקת הפעילות אלו הוצאות שייחסכו. תוצאות הפעילות המופסקת כאמור, אינן כוללות הוצאות אשר אינן מיוחסות ישירות לפעילות אלא מועמסות עליה ונכללו בעבר בתוצאות פעילות זו (כגון: הוצאות שכירות מבנה הנהלה ומטה החברה, שכר הנהלה ואגפים תומכים, הוצאות פיתוח ועוד). ההוצאות האמורות, אשר הועמסו בעבר על הפעילות המופסקת, הועמסו כעת על הפעילות הנמשכת (כולל בתקופות ההשוואה בשנת 2014). החברה פועלת לצמצום הוצאות אלו במקביל לסגירת הפעילות המופסקת.

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה לסך של כ- 5.5 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 12.6 מיליון ש"ח, אשר חלקו הארי נבע מרישום הפרשה לירידת ערך בגובה העלות המופחתת של הנכס הבלתי מוחשי בגין זכויות ההפצה של המותג "AEG".

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה לסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 12.2 מיליון ש"ח. השינוי כאמור נבע בעיקר מהפחתת זכויות ההפצה של המותג "AEG" בתקופה המקבילה אשתקד, כפי שהוסבר לעיל.

רווח נקי

בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 13.6 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ- 7.0 מיליון ש"ח, גידול של כ- 92.9%.

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 10.1 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 3.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 164.0%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

בחציון הראשון של שנת 2015 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 26.1 מיליון ש"ח, לעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 22.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני של שנת 2015, המאופיין בדרך כלל בתזרים שוטף שלילי עקב העונתיות המשפיעה על פעילות החברה, נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 9.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ- 25.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אודות החברה

תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר בייבוא, ייצור, שיווק והפצת מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, תחת המותגים Tadiran, Amcor, ו- Toshiba; כמו כן לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה, כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal, וכן זכויות הפצה של מספר מותגים בינלאומיים מוכרים, כאשר לאחרונה הודיעה החברה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל 'לבנים' והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.