כותרות אחרונות
Search

שופרסל מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2016

שופרסל מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2016

הרווח התפעולי ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-94 מיליון ש"ח המהווים כ-3.3% מההכנסות
שופרסל ממשיכה להציג שיפור משמעותי ברווח וזאת בהמשך למגמה שהחלה ביישום התכנית האסטרטגית

תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2016 ביחס לרבעון המקביל אשתקד

  • הכנסות החברה הסתכמו ב- 2.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 2.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מכירות חנויות זהות גדלו בשיעור של 3.6%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, למרות עיתוי חג הפסח, שחל השנה ברבעון השני.

  • הרווח הגולמי הסתכם ב-744 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-630 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומהווה 26.0% ממחזור המכירות, בהשוואה ל22.2% ברבעון המקביל אשתקד.

  • הרווח התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ב-94 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-28 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי מפעילות שוטפת מהווה 3.3% ממחזור המכירות, בהשוואה ל-1.0% ברבעון במקביל אשתקד.

  • הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-53 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

  • ה- EBITDA לרבעון מסתכם ב-168 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-89 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ישראל ברמן, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואיציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל: "שופרסל ממשיכה ביישום אסטרטגיה ארוכת טווח שבמרכזה התמקדות בלקוח ובשיפור הצעת הערך הניתנת לו, תוך קידום חדשנות, פיתוח תחומי פעילות חדשים ומתן מענה למגמות המשתנות בשוק המזון ואצל הצרכן הישראלי".

והוסיפו: "עיקרי האסטרטגיה של החברה כוללים את הובלת שוק קמעונאות המזון באמצעות הצעת מחירים הוגנים ללקוח, לצד יצירת יתרון תחרותי מבדל באמצעות חיזוק המחלקות הטריות, צמיחה מואצת בתחומי הדיגיטל ובערוצי הקניות המקוונים (שופרסל ONLINE), פיתוח המותג הפרטי, מצוינות מסחרית וניהול שרשרת אספקה מתקדמת ויעילה. לצד זאת, החברה המשיכה ביישום תכניתה לצמצום שטחי המסחר שלה ובתהליכי ההתייעלות התפעולית"……."אנו שמחים לסכם את הרבעון הראשון לשנה זו עם תוצאות כספיות המשקפות שיפור משמעותי בפעילות החברה, תוך הצגת המשך צמיחה והתפתחות ומודים לציבור הלקוחות על הבעת האמון המתמשכת ברשת שופרסל". 

שופרסל ממשיכה בפיתוח תחומי הבריאות והאורגני, בהתאם למגמה המתפתחת של מודעות בריאותית גוברת, צריכת מוצרים טריים ופחות מעובדים והתקרבות למקור המוצר ככל הניתן. במהלך הרבעון הראשון השנה, החלה הפעלתו של המרכז הלוגיסטי המתקדם שהקימה החברה בשוהם. הפעלת מרכז זה תתרום לשיפור זמינות המוצרים ללקוח ולהגברת היעילות התפעולית של החברה.

ניתוח תוצאות שלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 במרס 2016 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

תוצאות פעילות לשלושה

חודשים שנסתיימו ביום

31 במרס 2016

תוצאות פעילות לשלושה

חודשים שנסתיימו ביום

31 במרס 2015

 

אחוז              מיליוני

                     ש"ח

אחוז                   מיליוני

                   ש"ח

 

הכנסות

                     2,860

                           2,836

 

רווח גולמי

26.0%          744

22.2%               630 

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

   % (650)       22.7

               (602)             21.2%

רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות

   3.3%          94

    1.0%               28

עליה בשווי ההוגן ורווח ממימוש נדל"ן להשקעה, נטו

                     1  

                           –  

רווח תפעולי לאחר הכנסות אחרות

                  95

                          28

הוצאות מימון, נטו

                   (21)

                         (7) 

רווח לפני מסים על ההכנסה

                    74

                          21

מסים על ההכנסה

                   (21)

                        (8)

רווח לתקופה

                    53                                  

                         13                                    

shufersal 3

איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל צילום: סיון פרג'

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-2,849 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,824 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של %0.9 שנבע בעיקר בגין התמודדות החברה עם השינויים שחלים בשוק קמעונאות המזון. הפדיון של החברה ברבעון הראשון השנה גדל ב-3.1% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.

המכירות בחנויות זהות אשר פעלו באופן מלא ברבעון הראשון השנה וברבעון המקביל אשתקד גדלו בשיעור של %3.6.

בנטרול השפעת עונתיות (מועד חג הפסח) המכירות גדלו בכ-7.8%.

המכירות למ"ר בחנויות החברה ברבעון הראשון השנה היו 5,730 ש"ח בהשוואה ל-5,370 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 6.7% הנובע בעיקר מגידול במכירות ומצמצום בשטחי המסחר.

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-43 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-44 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-18 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 12.5%, אשר נבע בעיקר מעמלות בגין מרווחי אשראי.

הכנסות החברה ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-2,860 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,836 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 0.8% אשר נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-744 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-630 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 114 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי היה% 26.0 בהשוואה ל-22.2% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בסכום הרווח הגולמי ובשיעורו נבע בעיקר משיפור בתנאי הסחר, שינוי בתמהיל הזכיינים בחברה, גידול בנתח המותג הפרטי והתייעלות בעקבות יישום התכנית העסקית.

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-650 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-602 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההוצאות מסך ההכנסות היה 22.7% בהשוואה ל-21.2% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות נבע בעיקר כתוצאה מגידול בעלויות שכר המינימום ומסגירה והקטנת סניפים.

הרווח התפעולי במגזר הקמעונאות לפני הוצאות אחרות ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-66 מיליון ש"ח, ובשיעור של 2.3% בהשוואה להפסד בסך של 3 מיליון ש"ח ובשיעור של 0.1% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 69 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן לפני הכנסות אחרות ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-33 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תחזוקה בסך 3 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי במגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-11 מיליון ש"ח, בהשוואה  ל-10 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה לאחר הכנסות אחרות ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-95 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.3%, בהשוואה ל-28 מיליון ש"ח ובשיעור של 1% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 67 מיליון ש"ח אשר נבע בעיקר ממגזר הקמעונאות.

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-168 מיליון ש"ח ובשיעור של 5.9%, בהשוואה ל-89 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.1% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהשיפור ברווח התפעולי, כאמור לעיל.

הרווח לתקופה ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-53 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.