כותרות אחרונות
Search

נכסים ובניין מקבוצת IDB מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2017

נכסים ובניין מקבוצת IDB מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 ומציגה המשך צמיחה בפרמטרים התפעוליים.

הכנסות משכ"ד

ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ההכנסות משכ"ד ב-225 מ' ש"ח לעומת 215 מ' ש"ח אשתקד, גידול של כ-5%. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו ההכנסות משכ"ד ב-658 מ' ש"ח לעומת 636 מ' ש"ח אשתקד, גידול של כ-3%. ההכנסות משכ"ד בגילום שנתי האמירו לכ-883 מ' ש"ח

 

NOI

ה- NOIברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב-177 מ' ש"ח לעומת 164 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ה- NOIב-518 מ' ש"ח לעומת 483 מ' ש"ח אשתקד, גידול של כ-7%

 

EBITDA

ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמה ב-170 מ' ש"ח לעומת 146 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמה ה- EBITDAב-491 מ' ש"ח לעומת 434 מ' ש"ח אשתקד

 

רווח נקי

ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם הרווח נקי של החברה ב-32 מ' ש"ח, לעומת 56 מ' ש"ח אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מהפרשה חד פעמית למס הנדרשת על פי כללי החשבונאות בסך 14 מ' ש"ח לאור בחינת מכירת ישפרו, ומעיתוי שיערוך מגדל HSBC ששוערך בשנה שעברה ברבעון השלישי והשנה ברבעון השני

 

הרווח ברבעון השלישי של שנת 2017 ללא ההפרשה למס לעיל הסתכם ב-46 מ' ש"ח, לעומת 56 מ' ש"ח אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם הרווח ב-62 מ' ש"ח לעומת 212 מ' ש"ח אשתקד.

 

נדל"ן להשקעה

היקף הנדל"ן להשקעה עמד על 11.4 מיליארד ש"ח, לעומת 11.1 מיליארד ש"ח בסוף 2016, גידול של כ-3%.

 

סגי איתן, מנכ״ל נכסים ובניין מקבוצת IDB: "נכסים ובניין מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם המשך גידול בפרמטרים התפעוליים. החברה מציגה גידול מתמשך בהכנסות משכר דירה שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים ב-658 מיליון ש"ח לעומת 636 מ' ש"ח אשתקד, גידול של כ-3.5%, ובגילום שנתי ב-883 מיליון ש"ח. ה-NOI בתקופת הדוח הסתכם ב-518 מ' ש"ח, לעומת 483 מ' ש"ח אשתקד, גידול של כ-7%. הכנסות אלו צפויות להמשיך לצמוח בשנים הקרובות בכ-106 מ' ש"ח בשנה הן מפרויקטים שאוכלסו לאחרונה ומלוא ההכנסות בגינם טרם באו לידי ביטוי בדוחות והן מהשלמת אכלוסם של פרויקטים הנמצאים כיום בבנייה בשנים הקרובות ועד לשנת 2020.

 

ה- EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמה ב-491 מ' ש"ח לעומת 434 מ' ש"ח אשתקד, גידול של כ-13%.

 

לצד הייזום הרב והפרויקטים הנבנים, מממשת החברה נכסים אשר מיצוי את פוטנציאל ההשבחה שלהם ושאינם בליבת עסקיה כדוגמת פרויקט צ'נאי בהודו והמרכז המסחרי בכרכור. כמו כן, קיבלה החברה 24 מיליון פאונד בגין מכירת השקעתה במלון בלונדון. מימושים אלו הניבו לה תזרים מזומנים ברוטו בסך 237 מ' ש"ח.

 

במקביל ממשיכה החברה בהליך בחינת מימוש ישפרו, שבבעלותה המלאה. ישפרו מתמחה במרכזים מסחריים, בעיקר מרכזים פתוחים (Power Centers).

 

לנכסים ובניין יתרות נזילות של 3.1 מיליארד ש"ח. יתרות אלו, יחד עם תזרים המזומנים של החברה, יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהמשך צמיחה של החברה בארץ ובחו״ל, תוך שמירה על איתנות פיננסית.

 

לגבי השווקים – בתחום המשרדים, בתקופת הדוח חווה שוק המשרדים ביקושים נרחבים, בעיקר מחברות הייטק על מגוון תחומן, ענף שנמצא בצמיחה, דבר שבא לידי ביטוי בהרחבת שטחים להשכרה של שוכרים קיימים ושטחים חדשים שהושכרו, כמו אמזון ששכרה 12 אלף מ"ר בפארק מתם. ענף מתפתח נוסף בארץ הוא תחום חללי העבודה המשותפים, וחברת WeWork, המובילה בתחום זה, חתמה על מזכר הבנות עם גב-ים וחברת אמות, השותפות בפרויקט ToHa בתל-אביב, לשכירות שטח של כ-13 אלף מ"ר, לתקופה של 15 שנה, עם אופציה לגידול עתידי.

 

בתחום ענף המגורים, מתחילת 2017 ניכרת ירידה בכמות הדירות שנמכרו במשק לעומת התקופה המקבילה אשתקד, תוך שמירה על יציבות במחירים".

 

תוצאות הפעילות (במיליוני ש"ח)

 

לתשעת החודשים הראשונים של

לרבעון השלישי של

 

       סעיף

2017

2016

2017

2016

הערות והסברים

הכנסות מהשכרת נכסים

658

636

225

215

הגידול נובע בעיקר מאכלוס פרויקטים מניבים אשר הושלמו במהלך 2017 וכן מעלייה ריאלית בהכנסות משכ"ד.

NOI

518

483

177

164

בתשעת החודשים הראשונים של 2017 וברבעון השלישי של 2017 חלה עלייה של כ- 7% ב- NOI.

Same Property NOI

502

483

172

163

הגידול בשיעור של כ- 4% ב- NOI מנכסים זהים נובע מעלייה ריאלית בדמי השכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2017.

הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין

328

234

104

151

החל מתחילת 2017 מיישמת החברה את הוראות IFRS15, לפיו מכירה החברה בהכנסות ממכירת דירות על בסיס התקדמות המכירות והבנייה של הפרויקטים. עד סוף 2016 הוכרו הכנסות אלה על בסיס אכלוס הדירות. לפרטים נוספים ראה באור 3(א) לדוחות הכספיים.

EBITDA

491

434

170

146

הגידול נובע מהעלייה בהכנסות וברווחיות בכל תחומי הפעילות של החברה כמפורט לעיל.

הכנסות מעלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

374

346

48

159

החברה עדכנה ברבעון השני של 2017 את השווי ההוגן של כלל נכסיה המניבים בישראל ובחו"ל (בניין HSBC בניו-יורק) – לפרטים נוספים ראה באור 7(ב) לדוחות הכספיים.  ברבעון השלישי של 2017 ו- 2016 עודכן השווי ההוגן של מספר קרקעות ופרויקטים בהקמה בישראל. יש לציין שברבעון השלישי של 2016 עודכן גם השווי ההוגן של מגדל HSBC בניו-יורק (אשר שוויו עודכן לאחרונה ברבעון השני של 2017 כמפורט לעיל).

חלק החברה ברווחים (בהפסדים) נטו של חברות מוחזקות

(111)

18

(12)

(3)

בתשעת החודשים הראשונים של 2017 מושפע סעיף זה במיוחד מהפחתה שנרשמה ברבעון השני של 2017 בפרויקטים בלאס-וגאס כמפורט לעיל. ברבעון השלישי נרשם הפסד עונתי של מהדרין (חלק החברה בהפסד כ- 12 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2017 לעומת כ- 8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).

 

לתשעת החודשים הראשונים של

לרבעון השלישי של

 

       סעיף

2017

2016

2017

2016

הערות והסברים

הוצאות מימון נטו

264

303

46

133

הוצאות המימון של החברה מושפעות באופן ניכר מהאינפלציה בישראל, אשר הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 בעלייה של 0.2% (על בסיס מדד "ידוע") לעומת אפס בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2017 הסתכמה האינפלציה בירידה של 0.5% לעומת עלייה של 0.4% ברבעון המקביל אשתקד. כתוצאה מכך נרשמו הכנסות והפרשי הצמדה בסך כ- 32 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2017, לעומת הוצאות של כ- 26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 רשמה נכסים ובניין הוצאות הפרשי הצמדה בסך כ- 13 מיליון ש"ח, לעומת כ- 2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין כי הסכמי השכירות של החברה בישראל צמודים למדד המחירים לצרכן והשווי ההוגן של הנדל"ן המניב שלה בישראל נגזר בין היתר מדמי השכירות הצמודים. על כן, החברה רואה בנדל"ן להשקעה שלה הגנה כלכלית לטווח ארוך, כנגד ההתחייבויות הפיננסיות של החברה בישראל שמרביתן צמודות למדד.

הוצאות מסים על ההכנסה

201

113

55

65

סעיף זה כולל ברבעון השלישי של 2017 הוצאה בסך כ- 14 מיליון ש"ח בעקבות ההחלטה לבחון את מימוש ההחזקות בישפרו, כמפורט בסעיף 1.3 לעיל. סעיף זה כלל בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הכנסה בסך כ- 51 מיליון ש"ח, שנבעה מעדכון המסים הנדחים כתוצאה מירידה בשיעור מס החברות בישראל מ- 26.5% ל- 25% החל מ- 1 בינואר 2016. מתוך הסכום הנ"ל סך של כ- 35 מיליון ש"ח יוחס לבעלים של החברה (כולל חלק החברה בתוצאות חברות כלולות).

רווח נקי מיוחס לבעלים של החברה

62

212

32

56

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2017 וברבעון השלישי של 2017 הושפעו מכל האמור לעיל. בנטרול ההפרשה החד פעמית למס בגין ישפרו כמפורט לעיל הרווח ברבעון השלישי של 2017 מסתכם בכ- 46 מיליון ש"ח.

                 

 

המצב הכספי, נזילות ומקורות מימון )במיליוני ש"ח(

 

ליום 30 בספטמבר

ליום 31 בדצמבר

 

הסעיף

2017

2016

הערות והסברים

אמצעים נזילים

3,096

2,070

העלייה נובעת בעיקר מגיוס אגרות חוב וכן ממימוש השקעות כמפורט בסעיף 1.3 לעיל.

הון חוזר

1,729

889

העלייה נובעת בעיקר מגידול באמצעים הנזילים, כמפורט לעיל.

נדל"ן להשקעה

11,361

11,066

העלייה נובעת מהשקעות בהקמת נכסים מניבים ומעדכון שווי הוגן כמפורט לעיל, אשר קוזז בחלקו על-ידי הפרשי תרגום בגין נכסים בארה"ב, בעקבות תיסוף של כ- 8% בשער החליפין של הדולר בתשעת החודשים הראשונים של 2017.

סך נכסים

16,493

15,727

העלייה נובעת בעיקר מהגידול באמצעים הנזילים, כמפורט לעיל.

התחייבויות פיננסיות לזמן ארוך

9,492

8,701

העלייה נובעת מגיוס אגרות חוב כמפורט בבאור 10 לדוחות הכספיים.

אובליגו פיננסי נטו

7,591

7,818

הירידה נובעת בעיקר ממימוש השקעות כמפורט לעיל.

הון מיוחס לבעלים של החברה

1,719

1,928

השינוי בסעיף זה נובע מהרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2017, בניכוי הפרשי תרגום בחובה בעקבות תיסוף הדולר באותה תקופה ובניכוי דיבידנד שחולק על-ידי החברה בסך 150 מיליון ש"ח.

 

 

לתשעת החודשים  הראשונים  של

לרבעון השלישי  של

 

 

2017

2016

2017

2016

 

           

 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

399

464

133

183

השונות בתזרים המזומנים השוטף נובעת מתחום המגורים.

 

אודות קבוצת נכסים ובניין

נכסים ובניין, מקבוצת IDB, אשר הוקמה בשנת 1961, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובחו"ל.

 

לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,145,000 מ"ר, בתפוסה של 98% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקריים שבהם הם: מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר ובתפוסה של 100% ופרויקט ה-Tivoli בלאס וגאס, ביחד עם אידיבי, בהיקף של 62,000 מ"ר.

 

נכסים ובניין יוזמת ומשווקת פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-133,000 מ"ר באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את הצמיחה העתידית שלה. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-760,000 מ"ר.

 

לצד התמקדותה בנדל"ן מניב, בונה נכסים ובניין גם שכונות מגורים איכותיות באזורי ביקוש בישראל.