כותרות אחרונות
Search

אלי מיזרוח, מנכ"ל קבוצת גולף – צמיחה של כ- 14% בהכנסות גולף בשנת 2015

צמיחה של כ- 14% בהכנסות גולף בשנת 2015 – שני מגזרי הפעילות הציגו צמיחה הן ברבעון הרביעי והן בתקופה

שלוש הרכישות (כיתן, טופשופ ועדיקה) ממשיכות להציג צמיחה דו ספרתית בהכנסות ומתקדמות בהתאם לתוכנית האסטרטגית|: טופשופ מציגה שיפור ניכר בשורות ההכנסות והרווח הגולמי בהשוואה ל-2014, בעוד עדיקה (בניטרול שווי האופציות) וכיתן עברו לרווחיות. רשת גולף סולו בשנת 2015 מציגה יציבות במכירות תוצאותיו של  אתר האונליין של "גולף קידס" עולות על ציפיות החברה

הרווח התפעולי לפני הוצאות חד פעמיות הסתכם ברבעון הרביעי בכ-7.2 מיליון ש"ח וברווח של 0.7 מ' ש"ח בהכללת הוצאות אחרות. זאת, בין היתר, הודות לתוצאות ראשונות מהתאמת מבנה ההוצאות לתנאי שוק האופנה ולמהלכי ההתייעלות שכללו בין היתר סגירת 11 חנויות הפסדיות. בשנת 2015 כולה-הסתכם הרווח התפעולי לפני הוצאות חד פעמיות בכ- 3.1 מיליון ש"ח, ובהפסד של 5.8 מ' ש"ח בהכללת הוצאות אחרות.    

eligolf 1

אלי מיזרוח, מנכ"ל קבוצת גולף

 אלי מיזרוח, מנכ"ל קבוצת גולף: "אנו בעיצומו של מהלך התאמת התוכנית האסטרטגית לתנאי השוק המשתנים, אשר עיקרה הינה תוכנית התייעלות תוך התמקדות במנועי הצמיחה. יעד התוכנית הרב שנתית להגיע לרף המיליארד ש"ח לא שונה, ושלושת הרכישות שביצענו מסייעות לכך, תורמות לגידול דו ספרתי בשורת ההכנסות ואנו מצפים כי תרומתן לשורת הרווח תגדל במהלך שנת 2016.

ברבעון הרביעי המשכנו לפעול לצמצום העלויות בעיקר באמצעות הפחתת הוצאות, שמירה על יציבות בהוצאות המכירה, התייעלות במטה החברה וכן סגירת חנויות שלא היו רווחיות. ב- 2015 נסגרו 11 חנויות הפסדיות.

תחום האונליין ממשיך להוות מנוע צמיחה בפעילות הקבוצה, ועדיקה מהווה פלטפורמה חזקה ואיכותית להאצת החדרת מותגי הקבוצה בערוץ האונליין, כגון גולף קידס, לביסוס מעמדנו כקבוצה מובילה בתחום האונליין.

אתר גולף קידס מציג צמיחה מהירה והצלחתו תומכת גם בחנויות המותג . השקת האתר מחזקת את הגידול ב- SSS של המותג ושביעות רצון גבוהה יותר של הלקוחות."

תמצית נתוני שנת 2015:

 • מכירות הקבוצה מתחילת השנה הסתכמו בכ-817.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-718.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 13.9% הנובע מהוספת פעילות כיתן טופשופ ועדיקה.

מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-405.3 מיליון ש"ח לעומת כ-343.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 17.9% אשר נבע מהוספת פעילות טופשופ ועדיקה.

מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-412.5 מיליון ש"ח לעומת כ-374.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10.2% הנובע בעיקר מהוספת פעילות כיתן.

 • הרווח הגולמי הסתכם בכ-474.4 מיליון ש"ח (המהווה כ-58.0% מההכנסות), לעומת כ-425.2 מיליון ש"ח (המהווה כ-59.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.6%. השחיקה ברווחיות נבעה מהגדלת שיעורי ההנחות שנתנה החברה ומהוספת פעילויות כיתן וטופשופ אשר שיעור הרווח הגולמי בהן נמוך יותר.

 • הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם בכ-3.1 מיליון ש"ח לעומת כ-44.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהגידול בהוצאות מכירה ושיווק עקב הוספת פעילות כיתן, עדיקה וטופשופ, מהוספת שטחי מסחר, הגדלת הוצאות הפרסום ועליית שכר המינימום, גידול בהוצאות הנהלה וכלליות עקב הוספת פעילות כיתן, עדיקה וטופשופ לרבות הוצאות של 8 מיליון ש"ח בגין שווי אופציות בעדיקה וכן הרחבת מטה החברה בהתאם לתוכנית האסטרטגית. בנוסף נרשמו הכנסות אחרות שנבעו מפיצוי עקב הסבת זכויות במכרז בו זכתה החברה, מדמי פינוי חנויות ומפיצוי ממשכיר מרכז מסחרי חדש אשר נפתח באיחור.

 • ההפסד התפעולי הסתכם בכ- 5.8 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-43.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2015 נרשמו הוצאות בגין ירידת ערך מוניטין בלו בירד ורכוש קבוע בגין חנויות שנסגרו.

 • ההפסד הנקי הסתכם בכ-5.8 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 35.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד נבע בעיקר מההפסד התפעולי, ממעבר מהכנסות מימון להוצאות מימון נטו ואשר קוזז חלקית עקב ירידה בהוצאות המיסים.

תמצית נתוני הרבעון הרביעי לשנת 2015:

 • מכירות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-230.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-197.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-16.6% אשר נבע מהוספת פעילות טופשופ ועדיקה ומגידול במכירות עקב תוספת שטחי מכירה ומגידול במכירות בחנויות זהות (SSSׂ).

מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ- 113.8 מיליון ש"ח לעומת כ-90.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 26% אשר נבע בעיקר מהוספת פעילות טופשופ ועדיקה.

מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-116.4 מיליון ש"ח לעומת כ-107.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 8.6% אשר נבע מגידול במכירות בחנויות קיימות (SSS) ומתוספות שטחי מכירה.

 • הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-130.9 מיליון ש"ח (המהווה כ-56.9% מההכנסות), לעומת כ-116.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-59.0% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. חל גידול של כ- 12.3% ברווח, השחיקה ברווחיות נבעה מהגדלת שיעורי ההנחות שנתנה החברה ומהוספת פעילויות כיתן וטופשופ אשר שיעור הרווח הגולמי בהן נמוך יותר.

 • הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם בכ-7.2 מיליון ש"ח לעומת כ-10.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נבע בעיקר מהגידול בהוצאות מכירה ושיווק עקב הוספת שטחי מכירה ופעילות עדיקה וטופשופ, עליית שכר המינימום, גידול בהוצאות הנהלה וכלליות עקב הוספת פעילות עדיקה וטופשופ לרבות הוצאות של 2.2 מיליון ש"ח בגין שווי אופציות בעדיקה כל אלו קוזזו חלקית עקב ירידה בפרסום והכנסות בגין דמי פינוי חנויות.

 • הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-0.7 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-10.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח תפעולי לעומת רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון נבע בעיקר מירידת ערך מוניטין ורכוש קבוע וכן עלויות עסקה בגין רכישת טופשופ ועדיקה בסך כולל של 6.5 מיליון ש"ח.

 • ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-0.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 9.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד לעומת רווח ברבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מירידה ברווח התפעולי ומגידול בהוצאות המימון נטו.

 • ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2015 הסתכם בכ- 269 מיליון ש"ח לעומת כ289מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2014. הירידה בהון נובעת בעיקר מדיבידנד ששולם בסך של 15 מיליון ש"ח ומההפסד הנקי בתקופה.

קבוצת גולף

פעילות החברה מתמקדת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי אופנת ביגוד ואופנת בית. לחברה 356 חנויות הפזורות בכל רחבי הארץ בשני תחומי פעילות: 1. תחום אופנת הלבשה – החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנה משלימים לנשים וגברים, באמצעות עשר רשתות חנויות אותן היא מפעילה. מגזר זה כולל את המותגים: גולף, פולגת, אינטימה, מקס מורטי, בלו בירד, ספרינט, TopShop, TopMan, Dorothy Perkins ו-Miss Selfridge ועדיקה 2. אופנת בית – החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מגוון מוצרים, הכוללים בעיקר מוצרי טקסטיל לבית, כלי מטבח ושולחן, ריהוט, כלי אמבט ומוצרים אחרים לבית, בגדי ילדים ,וכן מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה. מגזר אופנת הבית כולל את רשתות גולף אנד קו, גולף קידס אנד בייבי,כיתן ו- &CO.