כותרות אחרונות
Search

ישראכרט מפרסמת את תוצאותיה לרבעון ראשון של 2019.

ישראכרט מפרסמת את תוצאותיה  לרבעון ראשון של 2019.

ישראכרט ממשיכה להוביל את שוק כרטיסי האשראי בישראל ומציגה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2019.

 

  • הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב- 74 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 69 מיליון ש"ח אשתקד, גידול בשיעור של כ- 7%.

  • מחזור העסקאות בתקופה הסתכם ל- 39.2  מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 37.3 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול בשיעור של כ- 5%.

  • ההכנסות בתקופה הסתכמו ל- 552 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 564 מיליון ש"ח אשתקד. הכנסות מסוימות מוצגות החל מהרבעון בנטו (בקיזוז מתשלומים לבנקים, לעומת ברוטו בתקופה מקבילה). ללא שינוי ההצגה כאמור, סך ההכנסות גדל בכ- 3.7% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

 

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל ישראכרט – צילום: סיון פראג'

 

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל ישראכרט, אמר היום בהתייחס לתוצאות הכספיות של  הרבעון הראשון: "ישראכרט ממשיכה להוביל את שוק כרטיסי האשראי ולהציג צמיחה בפעילות, התמודדות עם הסביבה התחרותית, השינויים החלים בשוק וההתפתחויות הרגולטוריות. זהו הרבעון הראשון ש"ישראכרט" מדווחת את תוצאותיה הכספיות כחברה ציבורית מאז שהונפקה בבורסה בתל אביב לאחרונה. אנו בתחילתו של מסע  למימוש האסטרטגיה שתהפוך את ישראכרט לחברת שירותים פיננסיים מגוונת ודיגיטלית"

 

וקסלר הוסיף: "ישראכרט ממשיכה כל העת לפעול על מנת להמשיך ולהעניק ללקוחותיה פתרונות תשלום ומימון מתקדמים. אנו מצויים במגמת צמיחה מתמשכת גם בתחום האשראי".

 

תמצית נתוני הפעילות של קבוצת ישראכרט : 

 

שינוי ברבעון לעומת אשתקד

1-3.2019

1-3.2018

1-12.2018

 

באחוזים

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מחזור עסקאות (מיליארדי ש"ח)

5

39.2

37.3

             155.1

סך כל ההכנסות

(2)

552

564

             2,339

הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

(7)

 (1)456

488

             2,025

הכנסות ריבית, נטו (1)

22

88

72

                312

הוצאות בגין הפסדי אשראי

(24)

26

34

                152

הוצאות תפעול

10

202

183

                724

הוצאות מכירה ושיווק

113

113

                456

הוצאות הנהלה וכלליות

24

24

                  95

תשלומים לבנקים (1)

(23)

  (1)88

115

483

רווח לפני מיסים

4

99

95

                429

הפרשה למיסים על הרווח

4

27

26

                112

רווח נקי

7

74

69

                318

 

 

  • בחודש פברואר 2019 התקשרו החברה, יורופיי ופועלים אקספרס בהסכמים מעודכנים עם בנק הפועלים בקשר עם הנפקתם ותפעולם של כרטיסי החיוב ממותגי הקבוצה המחליפים את ההסכמים הקודמים שהיו קיימים בין החברות בעניין זה. לפירוט ראה ביאור 3.ב. ו- 24.י. לדוחות כספיים פרופורמה לשנת 2018. הוראות הסדר בנק הפועלים המעודכן, אשר מתייחסות לתעריפון במותגים MC ו-Visa קיבלו ביטוי, בין היתר, בשינוי אופן הצגת ההכנסות מעמלות התעריפון השונות ממחזיקי כרטיס של בנק הפועלים ותשלומים לבנקים מהצגה ברוטו להצגה בנטו. שכן, עמלות התעריפון תחת ההסכם המעודכן מייצגות שירותים שניתנים ונשלטים על-ידי בנק הפועלים, ומכאן יוצגו בנטו, חלף הצגתן בברוטו בסעיף ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי (הכנסות מעמלות שרות ועמלות מעסקאות מט"ח), ומנגד בסעיף הוצאות תשלומים לבנקים. השפעות השינויים בגין עמלות התעריפון לתקופה של 3 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2019 הינם: קיטון של כ- 22 מיליון ש"ח מהכנסות מעמלות שירות וקיטון של כ-11 מיליון ש"ח מהכנסות מעמלות מעסקאות מט"ח.

 

בנוסף, חל קיטון בשיעור דמי המחזור הצמוד לשיעור העמלה הצולבת כתוצאה מכניסתו לתוקף של המתווה הסופי להורדת העמלה הצולבת, אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מעלייה במחזורי העסקאות בכרטיסים בנקאיים. 

 

תמצית יתרות נתונים של קבוצת ישראכרט :

 

שינוי ביתרה ל- 31.03.2019

יתרה ליום

 

לעומת 31.12.2018

לעומת 31.03.2018

31.03.2019

31.03.2018

31.12.2018

 

ב- %

מיליון ש"ח

סה"כ כרטיסים (אלפי יחידות)

1

3

5,232

5,081

5,199

מס' כרטיסים בנקאיים (אלפי יחידות)

3

3,706

3,615

3,690

מס' כרטיסים חוץ בנקאיים (אלפי יחידות)

1

4

1,526

1,466

1,509

מתוכם: חוץ בנקאיים פעילים (אלפי יחידות)

2

7

952

888

936

סך הכל יתרת האשראי (*)

2

38

4,923

3,565

4,829

יתרת אשראי אנשים פרטיים

6

27

3,197

2,513

3,026

יתרת אשראי מסחרי

(4)

64

1,726

(2)1,052

1,803

סך כל המאזן

7

11

23,529

21,139

21,989

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

(36)

(31)

(1)2,204

3,201

3,457

 

          (*)  לא כולל יתרות בגין ניכיון שוברים.

 

נתונים נוספים:

ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, ליום 31 במרץ 2019 עמד על 2,204 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 3,201 מיליון ש"ח ליום 31 במרץ 2018, השינוי בהון מושפע ממספר אירועים בהם, הצגה למפרע של רכישת פועלים אקספרס (המגדילה את ההון המוצג לתקופת עבר) ותשלום תמורת הרכישה במרץ 2019 (המקטין את ההון המוצג), חלוקת דיבידנד בהיקף של 867 מיליון ₪, וכן רווח נצבר לתקופה.

 

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון, ליום 31 במרץ 2019 עמד על כ- 13.5%.

יחס הון זה הינו לאחר חלוקת דיבידנד בסכום של 867 מיליון ₪ אשר חילקה ישראכרט בחודש מרץ 2019 וכן לאחר רכישת  פועלים אקספרס בסכום של 456 מיליון ₪ בחודש מרץ 2019.

יחס ההון  הכולל ליום 31 במרץ  2018 עמד על 20.9%, כפי שהוצג בדוחות החברה אשר נחתמו ביום 13 במאי 2018.